Na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy na stworzenie strony internetowej?.

Tworzenie strony internetowej to proces, który wymaga dobrej współpracy zleceniodawcy i wykonawcy. Jeśli podejmujesz właśnie decyzję o projektowaniu strony www dla Twojej firmy to w tym artykule znajdziesz informacje o tym, na co zwrócić uwagę przy podpisywaniu umowy. Fakt, że warto podpisywać umowę na wszystkie realizowane usługi jest bowiem niezaprzeczalny. Umowa jest zabezpieczeniem Twoich interesów, stanowi podstawę do wykonania usługi, ale pozwala także chronić interesy usługobiorcy. Jakie elementy zatem powinna zawierać umowa na stworzenie strony internetowej? Podpowiadamy poniżej.

Podejmując decyzję o wprowadzeniu zmian lub zaprojektowaniu strony internetowej dla Twojej firmy musisz zwrócić uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim wybrać odpowiedniego wykonawcę, który pomoże Ci nie tylko stworzyć „ładny”, ale funkcjonalny projekt. Głównym celem będzie analiza potrzeb Twoich klientów i stworzenie strony, która tym potrzebom odpowiada. A wynikiem negocjacji i wstępnych ustaleń dotyczących Twojego zamówienia powinna być umowa na zaprojektowanie strony internetowej.

Chroniąc interesy zarówno Zamawiającego jak i Wykonawcy umowa o stronę www powinna zawierać kilka istotnych elementów. Przygotowując wzór umowy należy opierać się nie tylko o przepisy Kodeksu Cywilnego, ale także ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

Na potrzeby dalszej części artykułu doprecyzujmy jeszcze tylko, że Zamawiający – to osoba, strona w umowie, która zleca wykonanie strony internetowej, a Wykonawca to strona umowy, która realizuje to zamówienie.

Podstawowe elementy, które powinny się znaleźć w zawieranej umowie o stronę internetową to przede wszystkim oznaczenie stron umowy czyli imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, numer dowodu osobistego, a w przypadku firm - nazwa firmy, siedziba, nr NIP, nr KRS oraz w razie konieczności osoby reprezentujące strony oraz datę i miejsce zawarcia umowy

Bardzo istotnym obszarem jest określenie przedmiotu umowy. Warto zawrzeć w tym paragrafie przynajmniej podstawowe informacje takie jak:

  1. Cel umowy / efekt czyli strona internetowa z konkretnym wyglądem / projektem graficznym tzw. Front-end,
  2. Dokumentacja uzupełniająca – w przypadku skomplikowanych, rozbudowanych stron www warto wszelkie ustalenia dodatkowe zanotować i załączyć do umowy,
  3. Terminarz prac – harmonogram, w którym będą zawarte daty oddawania poszczególnych etapów projektu, określona liczba dni na odpowiedź ze strony Zamawiającego oraz terminy uzupełniające. Proste projekty nie wymagają zbyt szczegółowego harmonogramu, jednak w przypadku tych skomplikowanych warto nazwać poszczególne etapy, zamieścić zakres prac w każdym z nich i terminy realizacji. Może to być etap analizy obecnej strony + raportowanie, etap projektowania wizualnego na makietach, etap tworzenia strony internetowej, etap kodowania i wdrażania, etap odbioru strony i zakończenia projektu.

Kolejnym postanowieniem w umowie na zaprojektowanie strony www powinien być czas trwania umowy. Warto w umowie podać główne okresy trwania poszczególnych etapów prac oraz termin ich rozpoczęcia, termin przekazania strony internetowej do użytku Zamawiającemu oraz wszystkie terminy pośrednie, które można określić w załączniku. W przypadku kiedy nie zostaje dołączony harmonogram prac należy podać wszystkie ważne terminy – zarówno te obowiązujące Wykonawcę, jak i te dla Zamawiającego. Warto uwzględnić takie terminy jak: przekazanie wstępnych wersji strony, czas na wybór projektu, realizacja projektu, czas na uwagi ze strony Zamawiającego, czas na poprawki ze strony Wykonawcy, a także ostateczny termin przekazania gotowego projektu po wniesieniu poprawek.

Umowa będzie zawierała różne elementy w zależności od stopnia złożoności realizowanego zlecenia. W przypadku prostych stron, szablonów lub tzw. Landing page wszystko może zostać zawarte bezpośrednio w umowie, w przypadku złożonych stron warto podać szczegóły w załącznikach do umowy.

Poprawki, uwagi i korekty projektu to normalna część realizacji stron internetowych. Warto jednak osobnym punktem określić precyzyjnie procedurę wnoszenia poprawek i uwag, a także procedurę przekazania gotowej strony i usuwania ewentualnych wad (oraz okres, w którym Wykonawca zobowiązany jest do ich przyjmowania i usuwania).

Dwa równie istotne paragrafy dotyczą: zachowania poufności i przekazania praw autorskich na Zamawiającego oraz szczegóły korzystania z przedmiotu umowy i jego rozpowszechniania.

Kolejnym paragrafem w Umowie powinno być jasno określone wynagrodzenie. Należy ustalić jego wysokość, terminy płatności, sposób płatności (gotówką lub na konto o danym numerze), wysokość i termin wpłaty zadatku. Wysokość powinna być klarownie podana – np. 5 000 zł netto lub 10 000 zł plus VAT.

Ostatnie są zapisy końcowe Umowy. Dotyczą informacji o zawarciu umowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, wypowiedzeniu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Często zamieszcza się też zapis mówiący o tym, że w razie wątpliwości zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ten artykuł powstał we współpracy z Kancelarią SLM Adwokaci

Skontaktuj się z nami
Opublikowano w: